Podmienky a Pravidlá

Podmienky a pravidlá

Webová stránka oferta-buna.ro je majetkom spoločnosti E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL

Používanie webovej stránky oferta-buna.ro (vrátane návštevy a nákupu produktov) znamená prijatie určitých podmienok používania, ktoré majú samozrejme podobu právnej zmluvy medzi používateľom a

 • Kupujúci: osoba, firma, spoločnosť alebo iná právnická osoba, ktorá vystavuje objednávku.
  Predávajúci: obchodná spoločnosť E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL, so sídlom v Bukurešti POPA TATU, Nr. 1-3, PARTER, , Apartment 1, číslo obchodného registra J40/12334/2022 CUI 46385835

E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL, preto sa odporúča pozorne si prečítať nasledujúce odseky.

Návšteva alebo nákup produktov na stránke oferta-buna.ro automaticky znamená súhlas s týmito podmienkami. Používanie akýchkoľvek iných súčasných alebo budúcich služieb poskytovaných spoločnosťou E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL tiež znamená prijatie rovnakých podmienok.

Všeobecné informácie o produktoch a cenách

Obrázky uverejnené na stránke zodpovedajú skutočnosti, ale niekedy sa farby výrobkov môžu mierne líšiť v dôsledku spracovania fotografií alebo nastavenia vášho monitora. Môžu sa vyskytnúť aj mierne rozdiely v dizajne materiálu, keďže niektoré produkty na stránke môžu mať kvalitu repliky.

Zákazníci oferta-buna.ro budú vždy informovaní o tom, či je výrobok na sklade alebo nie, či sa dá vyrobiť na objednávku, ako dlho bude trvať jeho spracovanie a ako dlho bude trvať, kým sa k nim dostane. Tieto informácie vám budú zaslané e-mailom alebo telefonicky.

Obrázky výrobkov, ponuky, ceny a súťaže sa môžu zmeniť vopred bez osobitného upozornenia.

Výrobky predávané prostredníctvom oferta-buna.ro sú nové, ambulantné a v čase dodania sú vždy sprevádzané fyzickou alebo elektronickou faktúrou. Dokladom o zaplatení je potvrdenie od kuriéra alebo výpis z účtu.

Zásady ochrany osobných údajov
oferta-buna.ro prísne rešpektuje zásady ochrany osobných údajov zákazníkov.

SC E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL je vlastníkom webovej stránky www.oferta-buna.ro. Spoločnosť potvrdzuje, že bude dodržiavať práva udelené zákonom č. 677/2001 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, zákonom č. 365/2002 o elektronickom obchode, ako aj vyhláškou č. 34/2014 o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní a plnení zmlúv na diaľku v znení neskorších predpisov. Číslo oznámenia spoločnosti ANSPDPC: 31533.

 Účelom zhromažďovania údajov od používateľov je:

 • Spracovanie a doručenie objednávok
 • Informovanie používateľov o stave ich účtu na stránke www.oferta-buna.ro
 • Informovanie používateľov o vývoji a stave objednávok
 • Obchodné činnosti
 • Marketing a reklama
 • Propagácia produktu
 • Prieskum trhu
 • Analýza správania spotrebiteľov

 Spoločnosť nezasiela nevyžiadané správy. Každý zákazník, ktorý poskytol svoje osobné údaje na webovej stránke www.oferta-buna.ro, sa môže z databázy odhlásiť. Spoločnosť použije informácie poskytnuté používateľmi len na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Spoločnosť môže poskytnúť vami poskytnuté osobné údaje iným spoločnostiam, s ktorými spolupracuje pri poskytovaní služieb objednaných zákazníkmi, ako sú kuriérske spoločnosti, spoločnosti poskytujúce marketingové a reklamné služby, platobné služby a iné, a to len na základe ich záväzku mlčanlivosti.

Niektoré informácie, ktoré môžu byť osobnými údajmi (meno, e-mailová adresa, okres), sa na obmedzený čas prenášajú partnerskej službe Trusted Opinions by TRUSTED.ro, aby sa v mene obchodu odoslala správa na nezávislé riadenie názoru zákazníkov na náš obchod. Spätná väzba od zákazníkov bude zverejnená na stránke feedback.trusted.ro. Po dosiahnutí účelu sa informácie automaticky vymažú prostredníctvom systému partnerských služieb. Feedback.trusted.ro môže používať systémy tretích strán na technické zasielanie správ, aby sa zabezpečilo, že sa dostanú k zákazníkom."

Vyplnením polí týkajúcich sa vašich údajov pri vytváraní účtu a/alebo zadávaní objednávky súhlasíte s tým, že tieto údaje môžu byť uložené, spracované a použité v neobmedzenom priestore a čase na vyššie uvedené účely.

Spoločnosť je povinná informovať používateľov o spracovaní osobných údajov.

Práva používateľa

Každá osoba má právo zasiahnuť do údajov a môže bezplatne požiadať o opravu, aktualizáciu, doplnenie, zablokovanie alebo vymazanie údajov, ak sa nepoužívajú v súlade so zákonom alebo sú neúplné a nepresné, a to prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej spoločnosti v súlade s bodom. A.

 Každá osoba má právo namietať proti spracúvaniu údajov poskytnutých Spoločnosti prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej Spoločnosti v súlade s bodom. A.

Každá osoba má právo nepodliehať individuálnemu rozhodnutiu prijatému spoločnosťou.

Každý má právo podať žalobu, ak sa domnieva, že bola porušená ochrana osobných údajov.

Každý má právo na to, aby ho spoločnosť informovala o spracovaní jeho osobných údajov.

Každá osoba má právo na prístup k svojim údajom na základe písomnej žiadosti zaslanej spoločnosti, ako je uvedené v nasledujúcom odseku.

Pct. A Na uplatnenie týchto práv musia používatelia predložiť písomnú žiadosť podpísanú a datovanú :

Skenovanie e-mailom na adresu ecomshop.eu@gmail.com

   Silver

  Platbu môžete uskutočniť pomocou jednej z nižšie uvedených možností:

  Dobierka
  Platba za objednávku sa uskutoční v hotovosti v lei kuriérovi, ktorý doručí zásielku. Platba sa uskutoční na základe faktúry vystavenej spoločnosťou E-COMMERCE SHOPPING STORES S.R.L. v súlade s článkom 155 daňového poriadku, ktorá bude zákazníkovi zaslaná spolu s objednanými výrobkami na adresu dodania.

  Copyright

  Celý obsah webovej stránky oferta-buna.ro (text, grafika, obrázky, tlačidlá, klipy, skripty, programy a akékoľvek iné údaje) je majetkom spoločnosti E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL a/alebo jej spolupracovníkov, partnerov a/alebo dodávateľov a je chránený autorským zákonom. Grafika, logo, hlavičkový papier a obrázky na oferta-buna.ro sa nesmú používať v súvislosti s produktmi alebo službami, ktoré nepatria spoločnosti Oferta-buna, žiadnym spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zámenu zákazníkov, ani žiadnym spôsobom, ktorý by znevažoval alebo diskreditoval webovú stránku oferta-buna.ro alebo spoločnosť Oferta-buna. Akékoľvek porušenie autorských práv môžete nahlásiť na ecomshop.eu@gmail.com

  Používanie stránky

  Prístup, návšteva, používanie alebo nákup produktov a služieb prezentovaných na webovej stránke oferta-buna.ro znamená súhlas s týmito podmienkami.

  Registrácia ako používateľ tejto stránky predstavuje váš implicitný súhlas so zasielaním elektronických a telefonických správ týkajúcich sa predávaných produktov, pričom tento aspekt môže byť neskôr zmenený alebo zrušený bez akýchkoľvek sankcií pre zákazníka.

  Prístup na stránku

  Oferta-buna umožňuje neobmedzený prístup na stránku oferta-buna.ro pre osobnú potrebu, ale neposkytuje právo na sťahovanie, čiastočnú alebo úplnú úpravu, čiastočnú alebo úplnú reprodukciu stránky bez písomného súhlasu Oferta-buna.

  Oprava chybných informácií

  Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek opomenutia, chyby v zobrazení, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku redakčných chýb, nepresností alebo chýb v softvérových produktoch bez predchádzajúceho upozornenia. Zriekame sa zodpovednosti za akékoľvek situácie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku softvérových chýb alebo technických porúch na serveri. Spoločnosť E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL nepreberá zodpovednosť za stratu informácií spôsobenú chybami alebo nedostatkami v softvéri, pomocou ktorého je stránka navrhnutá a umiestnená, ani nezaručuje, že stránka, server alebo e-maily odoslané spoločnosťou oferta-buna.ro neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé komponenty, hoci sa bude snažiť, aby tomu tak nebolo. Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávky bez predchádzajúceho upozornenia v prípade chyby alebo tlačovej chyby.

  Spory a konflikty. Uplatniteľné právo. Súdne spory

  Každý pokus o neoprávnený prístup na webovú stránku oferta-buna.ro a každý pokus o podvod bude nahlásený príslušným orgánom. Používaním (návštevou alebo nákupom produktov) stránky používateľ súhlasí s tým, že vyššie uvedené podmienky používania a všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť medzi používateľom a spoločnosťou Oferta-buna, sa riadia rumunskými zákonmi.

  V prípade akejkoľvek chyby zistenej po kúpe výrobku na stránke oferta-buna.ro môže kupujúci podľa HG 665/1995 (čl. 5, 6) požadovať opravu alebo výmenu chybného výrobku. Toto sa uskutoční po predložení výrobku kupujúcim a zistení reklamovanej vady zástupcom spoločnosti E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL.

  Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi Zákazníkom a Spoločnosťou, sa v prvej fáze vyrieši zmierom.

  Keďže naším cieľom je mať vždy spokojných zákazníkov, v prípade akýchkoľvek problémov s objednávkou nás prosím kontaktujte na adrese e-mail:ecomshop.eu@gmail.com (doba odozvy 24-48 pracovných hodín).

  Zmeny

  Oferta-buna si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah stránky oferta-buna.ro, pravidlá, podmienky používania, a to bez predchádzajúceho upozornenia používateľov v tejto súvislosti, hoci budeme dbať na to, aby sme zákazníkov o týchto zmenách informovali.

  Používateľ oferta-buna.ro je povinný pravidelne kontrolovať podmienky používania. Ak nesúhlasíte so zmenami, ktoré v nich vykonala Oferta-buna, prestanete stránku používať. Ak používateľ pokračuje v používaní stránky, má sa za to, že s vykonanými zmenami súhlasí.

  Zásady vrátenia tovaru

  Vždy máte 14 kalendárnych dní na to, aby ste sa rozhodli, či je položka pre vás vhodná. oferta-buna.ro zaručuje vrátenie hodnoty všetkých položiek za predpokladu, že boli pred vrátením v riadnom stave a pri odoslaní odosielateľovi boli správne zabalené.

  Podľa platných právnych predpisov "spotrebiteľ má právo písomne oznámiť obchodníkovi, že sa vzdáva kúpy, a to bez sankcie a bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných kalendárnych dní odo dňa prevzatia výrobku".

  Zásielky na dobierku nemôžeme prijímať. Výrobky budú dodané v pôvodnom stave, nepoškodené a nepoužité.

  Ak ste vrátili tovar, informujte nás o tom telefonicky alebo e-mailom. Hodnota vráteného tovaru bude vrátená do 14 kalendárnych dní od prijatia tejto informácie. Ak tieto informácie nedostaneme, peniaze vám budú vrátené do 14 kalendárnych dní od prijatia vráteného tovaru.Formulár na vrátenie tovaru je šablóna a nie je povinný, ale pomáha nám rýchlejšie spracovať vrátenie tovaru.

  Dodržujte lehotu na vrátenie tovaru. Hodnota vráteného tovaru bude vrátená bankovým prevodom. Objednaný nový tovar bude dodaný na dobierku.

  Doklad o odoslaní vrátenej zásielky uschovajte až do ukončenia reklamačného konania a v prípade vráteného tovaru až do vrátenia peňazí.

  Tieto pravidlá vrátenia tovaru platia pre produkty zakúpené v internetovom obchode oferta-buna.ro

  Ak uvažujete o vrátení výrobku, nepoužívajte ho! Produkty, ktoré ste dostali, nesmiete používať pred rozhodnutím o zrušení kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy existuje preto, aby ste si mohli výrobok prezrieť ako v obchode, a nie preto, aby ste ho mohli 14 kalendárnych dní bezplatne používať. ( Úplné znenie prevzaté z webovej stránky Európskej únie )

  Účel použitia

    V súlade s požiadavkami zákona č. 677/2001 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 506/2004 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií je spoločnosť S.C. Oferta-buna povinná bezpečne a len na stanovené účely spravovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete o sebe, o vašom rodinnom príslušníkovi alebo o inej osobe.

  Podľa zákona č. 677/2001 máte právo na prístup k údajom, právo zasahovať do svojich údajov, právo nebyť predmetom individuálneho rozhodnutia a právo obrátiť sa na súd. Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a požiadať o vymazanie vašich údajov zaslaním písomnej, datovanej a podpísanej žiadosti na adresu Str. Mănăstirea Văratec nr. 24 Bucharest. Ak ste prihlásení do nášho systému odberu noviniek, môžete sa odhlásiť priamo zo správy, ktorá prišla na vašu e-mailovú adresu.

  Tretie strany, ktoré majú prístup k osobným údajom: GLS Courier, Helpship SRL.

  Spoločnosť S.C.E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL realizuje informačné kampane interne.

  Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na adresu ecomshop.eu@gmail.com.

  Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, spravidla ich použijeme na zodpovedanie vašich požiadaviek, spracovanie vašich objednávok, sprostredkovanie prístupu ku konkrétnym informáciám alebo ponukám, fakturáciu. Tiež na podporu nášho obchodného vzťahu s vami. Môžeme vás kontaktovať v súvislosti s ponukou, ktorá podporuje vaše potreby, alebo s cieľom vykonať online prieskum, aby sme lepšie pochopili potreby našich zákazníkov. Ak ste prihlásení do nášho systému zasielania noviniek, budete dostávať obchodné informácie o našich ponukách e-mailom. Ak sa rozhodnete, že nechcete, aby sa vaše osobné údaje používali, budeme rešpektovať vašu voľbu a nebudeme vaše osobné údaje predávať ani inak uvádzať na trh tretím stranám.  Automaticky zhromažďované neosobné údaje

  Keď pristupujete na naše webové stránky, môžeme automaticky (nie na základe registrácie) zhromažďovať neosobné údaje (napr. typ použitého internetového prehliadača a operačného systému, názov domény webovej stránky, z ktorej ste prišli, počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, zobrazené stránky). Tieto údaje môžeme použiť a zdieľať s našimi stránkami na monitorovanie atraktívnosti našich webových stránok a na zlepšenie ich výkonu alebo obsahu.

   Prihlásenie a odhlásenie sa z odberu noviniek


  Prihlásenie a odhlásenie sa z odberu newslettera oferta-buna.ro je bezplatné a dobrovoľné a znamená súhlas s týmito podmienkami používania. Odosielané správy nie sú nevyžiadané a ich odber môžete kedykoľvek zrušiť podľa pokynov uvedených na konci každého e-mailu. Odoslané správy rešpektujú zákon o elektronickom obchode týkajúci sa obchodnej komunikácie, ako to stanovujú rumunské a medzinárodné právne predpisy.

  Naša spoločnosť kladie zákazníka vždy na prvé miesto. Urobíme všetko pre to, aby bol váš zážitok z nakupovania jedinečný a príjemný. Pozývame vás na stránku s našimi produktmi.

  Zásady opätovného marketingu

  Na stránkach webovej lokality http://www.oferta-buna.ro/ sa zhromažďujú súbory cookie (číslo, ktoré jednoznačne identifikuje webový prehliadač na konkrétnom počítači, nie osobu) prostredníctvom remarketingovej značky a konverzného kódu prijatého od služby Google AdWords. Značka remarketingu Google zhromažďuje súbory cookie na zobrazovanie reklám na webových stránkach zobrazovacej siete Google a vyhľadávania Google.

  Keď používatelia navštívia webovú stránku, ktorá obsahuje značku remarketingu, súbor cookie prehliadača, ktorý používajú, sa pridá do zoznamu remarketingu. Remarketingový zoznam je súbor používateľských súborov cookie vytvorený jednou alebo viacerými remarketingovými značkami.

  Služba Google AdWords používa súbory cookie na zobrazovanie sponzorovaných reklám na webových stránkach siete Google Display a vo vyhľadávaní Google používateľom, ktorí navštívili webové stránky http://www.oferta-buna.ro/.

  Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie spoločnosťou Google, môžete ich zakázať prostredníctvom Správcu nastavení reklám.